Protokoll styremøte 16.03.2021


Tid: 16. Mars 2021 kl 19.00.

Til stede: Marthe Haukland, Anja Lind, Arild Johnsen, Kristin Kjørsvik, Miriam E Bjørndalen, Hege Brose, Veronica Wiik, Tommy Torvanger, Karin Robertsen (rideskolesjef), Ida Røberg (adm. leder)

 

Til behandling:

Sak 1: Politiattest, Brønnøysundregisteret, taushetsplikt

Politiattest

 • Alle i styret må levere politiattest

Brønnøysundregisteret

 •  Nytt styre registreres i Brønnøysundregisteret

Taushetsplikt

 • Styreleder informerer om at det er ønskelig at alle skriver under taushetspliktskjema
 • Taushetspliktskjema vil hentes fra NRYF`s sider og skrives ut og gis til alle i styret.
 • Fremmes forslag om å bruke sharepoint/annen løsning for enkel deling av dokumenter innad i styret.

 

Sak 2: Oppfølgning/samarbeid med ansatte 

 • Styreleder har hovedansvar, og gir beskjeder. Nestleder vil være med, blant annet mtp. Turnusoppfølgning.
 • Styreleder skal ha møter med ansatte ang. arbeidet, arbeidshverdagen og rutiner.
 • Forslag fra en ansatt: Når et prosjekt går i gang så får èn person ansvaret for dette prosjektet, og dette formidles tydelig ut, samt eventuelle tidsfrister osv.

 

Sak 3: Arbeidsfordeling i styret/ komiteer

 • Styret fordelte arbeidsoppgavene ut på de ulike komitelederne og komiteer

 

Sak 4: Økonomi

 • Kvartalsrapporter vil gjennomgås på styremøter.
 • Møte i forveien med admin. leder og vara

 

Sak 5: Klubbhåndbok

 • Klubbhåndbok: det har tidligere vært laget/ påbegynt med klubbhåndbok. Den er nesten ferdig, så denne bør revideres og gjøres ferdig.
 • Fremmes ønske om at styret bør prioritere å få dette ferdig, slik at vi har noe konkret/ regler å forholde oss til

 

Sak 6: Reglementer

 • Lagets lov: oppdatert versjon ligger ute på nettsiden
 • Ønske om å gå gjennom reglementer. Gamle regler og begreper bør revideres/ oppdateres
 • Til neste styremøte leser alle gjennom klubbhåndboken slik at regler kan gjennomgås

 

Sak 7: Annet

 • Nettside: leder for ungdomskomite og oppstallørkomite jobber videre med dette
 • Dugnader: dette må tas opp på neste møte
 • Prosjekt anlegg – Grøfting. Her er det mye arbeide som må gjøres. Tas opp på neste styremøte
 • Møteplan hver 3. uke. Neste møte vil være 13.04.2021.

 

 1. Mars 2021

 

Marthe Haukland Kristin Kjørsvik Veronica Wiik
Anja Lind Arild Johnsen Miriam Bjørndalen
Hege Brose Tommy Torvanger
Jeg vil dele: