Innkalling til årsmøte 2021


Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte 3. mars 2021 kl. 20.00. Informasjon om sted vil komme senere, ut fra smittesituasjonen på tidspunktet. Alle deltakere må melde seg på med navn og telefonnummer til post@trso.no innen mandag 3. mars kl. 12.00. Frist for å melde innkomne saker er 17. februar 2021.

Saksliste:

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4) Behandle idrettslagets årsberetning, og kontrollkomiteens beretning

5) Behandle idrettslagets regnskap, revidert. Revisjonsberetning.

6) Behandle innkomne forslag og saker

7) Fastsette medlemskontingent

8) Budsjett
a. Vedta idrettslagets budsjett
b. Forslag om årlig avsetting av 20 % av klubbens driftsresultat til vedlikehold/oppgradering av ridebunner

9) Foreta følgende valg, se innstilling fra valgkomiteen:
a. Leder og nestleder
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt 9. 
d. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Jeg vil dele: